Metalik BCP AD
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.004-0082 - лого ЕС, лого Иновации и конкурентноспособност

На 24.06.2020 г. от 10:30 ч., в гр. Габрово, на адрес ул. „Орловска“ No 106A, конферентна зала на хотел Орловец, компания от леярския сектор - МЕТАЛИК БИСИПИ АД ще проведе Пресконференция в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0082 „Ресурсна ефективност в МЕТАЛИК БИСИПИ АД“ по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати след въвеждане в експлоатация на пилотните технологични решения - Индукционна 20 кг пещ за стопяване и отливане на стомана в защитена газова среда и Инсталация за производство на пясъчни форми подходящи за леене на стоманени отливки, чрез регенерация на формовъчния материал (ДМА) и Софтуер за симулация на леярски процеси (ДНА). Целта е да се повиши информираността на заинтересованите страни и да се покаже ефектът от въвеждане в експлоатация на пилотни технологични решения в производствения процес на бенефициента. Поканени за участие са медии, граждани, институции и всички заинтересовани страни.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е фирма МЕТАЛИК БИСИПИ АД. Общата стойност на проекта е 619 000.00 лв., от които 317 645.00 лв. европейско и 56 055.00 лв. национално съфинансиране.

--- www.eufunds.bg ---

"Цялата отговорност за съдържанието на анонса се носи от МЕТАЛИК БИСИПИ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган "

ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.004-0082 - лого ЕС, лого Иновации и конкурентноспособност

МЕТАЛИК БИСИПИ АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0082 за "Ресурсна ефективност в МЕТАЛИК БИСИПИ АД" по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", която се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Проектът има за цел да повиши ресурсната си ефективност и разшири производствения си капацитет, чрез внедряване на ново технологично решение, пилотно за България, което представлява производствена иновация.

Специфичните цели на проекта са:

Стойността на проекта е 619 000.00 лв., от които 373 700.00 лв. безвъзмездна помощ, като 317 645.00 лв. са финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 56 055.00 лв. са от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 27.11. 2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 20 месеца.


В изпълнение на BG16RFOP002-3.004-0082-C01 Ресурсна ефективност в МЕТАЛИК БИСИПИ АД, в качеството си на бенефициент Металик БИСИПИ АД обявява следните процедури:

-> Документация по Процедура № 01 <-
-> Документация по Процедура № 02 <-

Оферти могат да бъдат подавани до 04.04.2019г. /24:00 часа/


В изпълнение на BG16RFOP002-3.004-0082-C01 Ресурсна ефективност в МЕТАЛИК БИСИПИ АД, в качеството си на бенефициент Металик БИСИПИ АД обявява следната процедура:

-> Документация <-

Оферти могат да бъдат подавани до 05.06.2019г. /24:00 часа/